webshopkeurmerk-logo
GRATIS Verzending vanaf € 50.= (*bij cd's en dvd's)
Meer dan 18.000 titels UIT VOORRAAD leverbaar!
Zoektips

Als je een cd, lp of dvd zoekt, doe je er goed aan gebruik te maken van voor- en tussenvoegsels als 'The', 'Les', 'La', en dergelijke. Zoek dus op 'The Police' en niet op Police. 

Als je het gevoel hebt dat er te weinig resultaten naar voren komen, of helemaal geen terwijl je zeker weet dat er wel het een en ander verkrijgbaar moet zijn, probeer dan juist eens zonder een voorvoegsel. Waarschijnlijk krijg je dan wel wat meer resultaten, maar kans is groot dat wat je zoekt daar dan toch tussen zit.

Reden van dit alles is dat onze database bestaat uit verschillende databases die we van van de platenmaatschappijen aangeleverd krijgen. Het wil wel voorkomen dat niet iedere leverancier de band- en artiestnamen op dezelfde manier invoert.  

Als het zoeken naar een cd, lp of dvd van een artiest door middel van zoeken op "voornaam", achternaam" (te) veel resultaten oplevert, probeer dan ook eens te zoeken op "achternaam, voornaam" (bijvoorbeeld Cash, Johnny). Dit kan in sommige gevallen specifiekere resultaten opleveren.

Wees altijd zo volledig mogelijk. Zowel bij artiest- als bij bandnamen. Zoek dus op 'Rolling Stones' en niet op 'Rolling St' en op 'Ron Sexsmith' in plaast van op 'Ron Sexsm'. Breek worden zeker niet af. Dat geeft geen (goede) resultaten. Zoeken op 'Rolling' geeft meer resultaten dan zoeken op 'Rolling St'.

 

Zoeken op trefwoord is vooral bedoeld voor gevallen waarin je alleen delen van de cd, lp of dvd van een band, artiest of serie weet. Omdat onze database erg groot is en er in dit geval in meerdere kollomen van de database tegelijke gezocht wordt, is dit voor het 'systeem' meestal een pittige zoekopdracht. Een zoekresultaat kan enkele seconden op zich laten wachten en het aantal resultaten kan hoog uitvallen.

In geval van veel zoekresultaten kun je daarna, afhankelijk van wat je zoekt (een band/artiest of een titel van een album) de kolom "artiest" of de kolom "titel" alfabetisch sorteren. Grote kans dat je dan vindt wat je zoekt.

 

 

Als je op zoek bent naar een cd, lp of dvd, maar je kan die titel bij ons op de site niet vinden, stuur ons dan een mailtje. Dat kan via het mailadres dat je onderaan de pagina met de zoekresultaten ziet staan en ook via info@kroese-online.nl.

In de winkels werken wij namelijk met een database waarin nog veel meer titels staan dan in de database van de webwinkel. De belangrijkste reden daarvoor is dat sommige cd's, dvd's of lp's slecht leverbaar zijn. Je kunt daarbij denken aan levertijden van 40 dagen en langer. Deze cd's, lp's of dvd's kunnen wel besteld worden, maar dat doen we liever niet via de site. In geval van telefonisch of e-mail contact kunnen we je namelijk beter en duidelijker informeren aangaande de levertijd.

Bestellen en betalen


Bestellen is vrij eenvoudig. Als je iets gevonden hebt wat je graag wil aanschaffen, klik dan op de 'bestelknop'. Desbetreffende titel wordt dan in je 'winkelwagen' geplaatst. Ter bevestiging van je keuze komt er nog een 'zwevend scherm' in beeld. Daarop staat de titel van je keuze vermeld. Dat scherm kun je met één muisklik weer wegklikken. Daarna kun je weer verder op de site rondkijken.

Als je op de button 'winkelwagen' klikt, krijg je een overzicht van de door jou tot dan toe door bestelde, maar nog niet afgerekende, artikelen. In dat overzicht kun je eventueel aantallen aanpassen en eerder uitgekozen titels toch weer verwijderen.

 


Als je klaar bent om af te rekenen, klik dan weer de button 'winkelwagen' aan. Wat je tot op dat moment uitgekozen hebt, krijg je dan gepresenteerd. In dat scherm kun je aantallen veranderen en zelfs titels verwijderen. Ben je zeker van je zaak, klik dan op 'afrekenen'.

Hierna kom je in een scherm waarin we je vragen of het de eerste keer is dat je iets bij ons koopt, of dat je al eerder iets via onze site gekocht hebt. In het eerste geval moet je even een aantal gegevens van jezelf invoeren. In het tweede geval kun je, na het invoeren van je e-mailadres en wachtwoord, meteen verder. Vanaf dat moment wijst alles zichzelf.

 


Je kan op onze site betalen op de volgende manieren:
1. Mastercard
2. Visacard
3. via Ideal van je eigen bank.
 

Klanten vanuit het buitenland kunnen ook via Ideal en Visa en /of Mastercard betalen. Voor Ideal geldt dan wel het voorbehoud dat je dus (nog) een Nederlands bankrekeningnummer hebben moet waarmee je aan telebankieren doet. Is dat laatste niet het geval, dan kan je bij ons altijd nog met je creditcard afrekenen. 
 

 


... eerst even vooraf:

Alvorens te beginnen met het opsommen van allerlei regels, willen we je er allereerst graag van verzekeren dat wij er altijd alles aan doen om niet in een situatie te belanden waarin het nodig zal zijn om op welke regel dan ook terug te moeten vallen.

Wij gaan ervan uit dat, als je een bestelling bij ons plaatst, je onze algemene en leveringvoorwaarden kent, maar vooral ook dat je er inderdaad op vertrouwt dat wij altijd alles er aan doen je bestelling tot volle tevredenheid af te wikkelen.

Echter, voor een zekere mate van duidelijkheid volgen hieronder dan toch een aantal regels die van toepassing zijn op datgene wat er op onze site gebeurt en op de leveringen van artikelen die via de site besteld worden.
 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst:
een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud:
gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst:
een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager:
elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht:
e mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping:
het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 

 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Underground Nijmegen B.V., h.o.d.n. Kroese-Online
Vestigingsadres: Molenstaat 126, 6511HL Nijmegen
Bezoekadres: Rijnstraat 31, 6811EW Arnhem 
Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is:
026-3705116
Telefonisch bereikbaar op kantoortijden
E-mailadres: info@kroese-online.nl 
KvK-nummer: 10041288
Btw-identificatienummer: NL802847808.B01Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Webshop Keurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindig of de webshop door Webshop Keurmerk is geschorst of geroyeerd.
6. Een geschil wordt door Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
7. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij Webshop Keurmerk aanhangig te worden gemaakt.
8. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
1. Wanneer Stichting Webshop Keurmerk een wijziging zal aanbrengen zullen zij de aangesloten ondernemer middels de nieuwsbrief op de hoogte stellen en de nieuwste voorwaarden plaatsen op hun website (https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/)
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.Bedrijfsgegevens:
Kroese Online
Rijnstraat 31
6811 EW Arnhem
tel: 026-3705116
e-mail: info@kroese-online.nl
inschrijfnummer KvK 10041288
BTW nummer NL802847808.B01 


Wij zijn een Nederlands bedrijf. Het is echter zeker wel mogelijk om vanuit het buitenland bij ons bestelling te plaatsen. Daarvoor heb je, net als bij bestellingen binnen Nederland, wel een account bij ons nodig. Deze maak je eenvoudig tijdens het besteltraject aan.

Nadat je de titels die je gevonden hebt in de winkelwagen geplaatst hebt, klik je de knop Winkelwagen rechtsbovenaan aan. Vanuit dat overzicht klik je op Ga Verder en daarna kom je op de plek waar je je account aanmaken kan. Daarna wijst alles zich vanzelf.

Vanuit het buitenland kun je bij ons met Visa en /of Mastercard betalen. 

Ook is het mogelijk met Ideal te betalen. Dan moet je echter wel (nog) een Nederlands bankrekeningnummer hebben, waarmee je aan telebankieren doet. Deze optie zal vooral een mogelijkheid zijn voor Nederlanders die (tijdelijk) in het buitenland wonen. 

Kijk bij Verzendkosten voor informatie omtrent de verzendkosten voor bestellingen die buiten Nederland afgeleverd moeten worden.

 


Voor het afleveren van de bestelling hanteren wij de volgende (bijdragen in de) verzendkosten:Bestellingen af te leveren binnen Nederland:
 

 • Verzendkosten bij bestellingen op cd's en/of dvd's:
  Voor bestellingen op cd's en dvd's die binnen Nederland afgeleverd dienen te worden, vragen we een bijdrage in de verzendkosten van € 2,50.
  Echter,  bij bestellingen boven de € 50,= is de verzending van uw bestelling Gratis!

   
 • Verzendkosten bij bestellingen op vinyl:
  Voor bestellingen op vinyl vragen we in alle gevallen een bijdrage in de verzendkosten van € 5,00. Dit heeft te maken met de hogere kosten voor een pakketzending en het verpakkingsmateriaal en omdat we, in verband met de zorgvuldigheid, meer tijd met je bestelling bezig zijn. We hopen op je begrip in deze. 

  De bijdrage van € 5,00 is ook van toepassing als de bestelling uit vinyl én dvd's en/of cd's bestaat.
   VERZENDKOSTEN BUITENLAND:


Bestellingen op CD's af te leveren buiten de EU:

 • Besteed bedrag < € 100,=        verzendkosten € 22.50
 • € 100,= < besteed bedrag > € 200,=       verzendkosten € 34,50
 • besteed bedrag >  € 200,=                    verzendkosten € 50,00


Bestellingen op CD's af te leveren binnen de EU:

 • Besteed bedrag < 100,=          verzendkosten € 19,50
 • € 100,= < besteed bedrag < € 200,=      verzendkosten € 24,50
 • Besteed bedrag > € 200,=                     verzendkosten € 32,50IN GEVAL VAN BESTELLINGEN OP VINYL, OF GEMENGDE BESTELLINGEN WAAR VINYL IN VOORKOMT. 

Gemengde / Vinyl bestellingen af te leveren buiten de EU:

 • besteed bedrag < € 80,=                      verzendkosten € 30,00
 • € 80,= < besteed bedrag < € 150,=        verzendkosten € 45,00
 • besteed bedrag > € 150,=                     verzendkosten € 79,00


Gemengde / Vinyl bestellingen af te leveren binnen de EU:

 • besteed bedrag < € 80,= verzendkosten € 19,50=
 • € 80,= < besteed bedrag < 150,= verzendkosten € 24,50
 • € 150,= < besteed bedrag < € 250,= verzendkosten € 29,50
 • besteed bedrag > € 250,= verzendkosten € 40,00

 

Als u (succesvol) een bestelling via onze site plaatst, krijgt u daarvan automatisch een bevestigingsmail. Als u deze niet binnen een uur na uw bestelling ontvangen heeft, neem dan aub via een mail op info@kroese-online.nl contact met ons op.

Stuur in die mail aub de volgende gegevens mee:
- uw bestelnummer (begint met KO en kunt u vinden bij het betalingsbewijs van uw bank of creditcardoverzicht),
- het betaalde bedrag,
- het moment / dag van bestellen,
- de artikelen die u besteld had en
- het adres waar u de bestelling naartoe wil laten verzenden.
 

Met deze gegevens kunnen wij uw transactie makkelijk en snel terugvinden en voor een snelle en correcte afhandeling zorgen.

In de meeste gevallen is de oorzaak van het niet kunnen inloggen het feit dat u probeert in te loggen met een verkeerd e-mailadres. In dergelijke gevallen bent u in ons systeem, door een eerdere bestelling (wellicht van lang geleden) wel bekend, maar zijn uw gegevens daarbij nog gekoppeld aan uw oude e-mailadres.

U heeft in dergelijke gevallen twee mogelijkheden:
a. inloggen met het oude mailadres (u kunt daarna onder My Kroese uw mailadres bij uw gegevens aanpassen) of,
b. een nieuw account aanmaken met het nieuwe mailadres.  

Afleveren van bestelling

De cd's, dvd's en het vinyl dat je via onze webshop bestelt, kunnen op vier verschillende manieren in jouw, of in geval van een cadeau, iemand anders' bezit komen:
1. verzending naar jouw eigen adres,
2. verzending naar een ander, door jou, opgegeven adres,
3. ophalen in onze winkel in Nijmegen en
4. ophalen in onze winkel in Arnhem.


Bestellen zonder vooraf te betalen
Het is bij ons mogelijk om via de site te bestellen zonder vooraf te betalen. Dat kan als je aangeeft de bestelling in één van onze twee winkels te komen ophalen. Bij het afrekenen krijg je dan een extra betaaloptie te zien: BETALEN IN DE WINKEL.

Als je, nadat je je bestelling gecontroleerd hebt, op BETALEN IN DE WINKEL klikt, word je bestelling op dat moment definitief gemaakt. Je krijgt van ons meteen een bevestiginsmail en zodra een of meerdere titels uit de bestelling voor je bij ons binnen gekomen zijn, laten we je dat via een email meteen weten.

VOORAF: 
wat we vooraf graag duidelijk willen maken is dat de in de webshop getoonde levertijden inschattingen zijn. Het zijn geen harde beloftes. Titels met een korte levertijd liggen vaak bij ons of bij de platenmaatschappijen waar wij zaken mee doen, op voorraad. Daar ligt de inschatting doorgaans heel dicht bij de daadwerkelijke levertijd.
Echter, als de levertijdinschattingen langer worden, dan moeten de titels vaak uit het buitenland worden gehaald. Dat is niet lastig of complex, maar als gevolg van de afstand én het feit dat levering vaak via (meerdere) tussenstations gebeurt, kunnen wij, en onze leveranciers, hier nooit een exacte levertijd aan vast hangen. Hopelijk heb je hier begrip voor. 
  

In beginsel is het ons streven een bestelling af te sturen wanneer deze compleet is. Echter, in de praktijk, gaan wij, meestal al op ons eigen initiatief, vaak flexibel met deze regel om. Als je middels één bestelling, meerdere titels besteld hebt en het totaalbedrag is dusdanig hoog dat dat voor ons de financiële ruimte biedt om de verzending op te delen, dan delen wij de bestelling, omdat we goed begrijpen dat je de bestelde items graag zo snel mogelijk in huis hebben wil, wel op in deelleveringen. 

In dit opdelen van een bestelling proberen we altijd een evenwicht te vinden tussen een zo groot mogelijke tevredenheid aan de kant van jouw als klant en de simpele noodzaak onzerzijds wel nog iets te verdienen aan jouw bestelling. Hopelijk begrijp je dat en gun je ons dat. 

Mocht je vinden dat je lang op een bestelling moet wachten, neem dan via een mail naar info@kroese-online.nl  contact met ons op. Vermeld in die mail a.u.b. altijd het bestelnummer. 

 

 

 

Als het zo is dat je meerdere titels wil bestellen en er is je al opgevallen dat de levertijden van die titels duidelijk van elkaar verschillen dan is het een idee om je bestelling te splitsen. Eén bestelling met daarin de titels die op korte termijn leverbaar zijn en daarna een tweede bestelling met daarin de titels die lastiger leverbaar zijn. Op die manier zorg je ervoor dat je de 'snellere' titels al vlot in huis hebt. 

Daarnaast is het ook goed om rekening te houden met releaesedata. Als die veruit elkaar liggen, en je wil de titels toch het liefst zo snel mogelijk in huis hebben, dan is het doorgaans handiger om meer dan één bestelling te plaatsen. 
 

Bij de verschillende cd's, lp's en dvd's verstrekken wij bij "Levertijd" informatie over de te verwachten levertijden. Deze inschattingen zijn geen gegarandeerde uiterlijke levertermijnen. Het zijn inschattingen. Wij, en zeker ook onze leveranciers, zijn voor levering afhankelijk van een grote hoeveelheid factoren die wij niet allemaal in de hand hebben. Dat gaat van de betrouwbaarheid van de database van een klein buitenlands platenlabel tot aan de arbeidsmotivatie van de postbode in jouw wijk. Er kunnen dus, hoe graag wij dat ook zouden willen, nooit keiharde garanties afgegeven worden.
Het enige wat we je garanderen is dat wij te allen tijde onze uiterste best voor je doen. Wij hopen dat je daarop vertrouwt.

Voor wie het weten wil, hieronder enige achtergrondinformatie m.b.t. de totstandkoming van de inschattingen:

De levertijdinschattingen van de cd's, lp's en dvd's 'verzinnen' wij niet zelf. De inschatting komt tot stand op basis van een aantal verschillende factoren. De belangrijkste factoren die hierbij een rol spelen zijn:
1. is de desbetreffende cd, lp of dvd bij ons op voorraad?
2. is de desbetreffende titel bij onze leverancier op voorraad?
3. welke platen- of filmmaatschappij distribueert de cd, lp of dvd?
4. wat is onze gemiddelde bestelfrequentie bij die platen- of filmmaatschappij?
5. op welke platenlabel wordt desbetreffende titel uitgebracht? 
6. wat zijn de ervaringen van onze leverancier met desbetreffend label op gebied van:
    - leverfrequentie,
    - voorraadniveau en
    - betrouwbaarheid in de leveringen.
7. wat is de bestel- en leverhistorie van specifiek desbetreffende titel bij onze leverancier. 
 

Al deze factoren samen leveren per titel een levertijdinschatting op. Deze ronden wij naar boven af. Dit doen we omdat we voorzichtig willen zijn. We proberen de zaken er dus zeker niet rooskleurig uit te laten zien, dan ze in werkelijkheid zijn. Integendeel, we zijn extra voorzichtig. 

Alle informatie waar de inschattingen op gebaseerd zijn, is informatie uit het nabij en verre verleden. Ook hier gaat de zegswijze "Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst" op. Dit kan negatief uitvallen, maar kan uiteraard ook positief uitvallen.
 

Het kan voorkomen dat de bij een bestelling vermeldde ingeschatte levertijd overschreden wordt. De ervaring leert ons dat deze overschrijdingen in de meeste gevallen niet heel heftig zijn. Daarom willen je vriendelijk vragen om in geval van een levertijdoverschrijding ons (onze leveranciers eigenlijk) toch nog wat extra tijd te geven. geduld wordt gelukkig meestal beloond. 

Mocht je echter vinden dat een bestelling te lang op zich laat wachten, neem dan via een mail naar info@kroese-online.nl contact met ons op. Vermeld in deze mail a.u.b. het bestelnummer en om welke cd, lp of dvd het gaat. We zullen je zo spoedig mogelijk, maar gegarandeerd altijd binnen drie werkdagen, een antwoord geven.

Op de dag dat wij een pakketje naar je afsturen, ontvang je van ons een e-mail met de mededeling dat je een levering van ons kan verwachten. Normaal gesproken zou je dat de volgende werkdag (eventueel 2 werkdagen later) moeten ontvangen.

Heb je de zending na vier werkdagen nog niet ontvangen? Laat ons dat dan weten door middel van een email. Vermeld in deze mail in ieder geval het bestelnummer van je zending.
 

Als je een zending van ons ontvangt en geleverde titels zijn door het vervoer zichtbaar defect, neem dan binnen 8 kalenderdagen door middel van een e-mail contact met ons op. Als je de defecte titel naar ons terug stuurt, sturen wij je na ontvangst van jouw retourzending, een nieuw exemplaar. Stuur aub nooit iets naar ons retour zonder eerst contact met ons te hebben gehad.

Als je een zending van ons ontvangt doe je er goed aan het pakket uit te pakken en de titels na te kijken of alvast, ter controle, af te spelen. Wij accepteren namelijk alleen defectmeldingen binnen 8 kalenderdagen na verzending.

Jammer genoeg komt het in sommige gevallen voor dat een besteld album niet door ons geleverd kan worden. Dat is spijtig en absoluut iets wat wij ten allen tijde proberen te voorkomen.

Het moge duidelijk zijn dat je in dergelijke gevallen altijd je bij bestelling vooraf betaalde geld van ons terug krijgt. In de meeste gevallen storten we dat terug op je bankrekening. Uiteraard is het ook mogelijk om in overleg een andere titel uit te zoeken. 
 

Pre-orders zijn bestellingen op titels die op het moment van bestellen nog niet gereleased / leverbaar zijn. Als je bij ons een pre-order plaatst ben je ervan verzekerd dat wij er alles aan zullen doen om de titel op dag van release al bij je af te leveren. Hierin zijn wij, net als andere (web)winkels te allen tijde afhankelijk van de leveringen van de platenmaatschappijen. Wij kunnen levering op dag van release dus niet garanderen. 

Wat je je in deze wel moet realiseren is dat als je in één bestelling meerdere pre-orders plaatst en deze hebben verschillende releasedata, dat de kans dan aanwezig is dat je niet iedere titel op dag van release geleverd zal gaan krijgen. We streven ernaar geplaatste bestellingen in zijn geheel uit te leveren. Hierin zijn we redelijk flexibel, maar als je bijvoorbeeld in één bestelling zes verschillende pre-orders plaatst op titels met zes verschillende releasedata, dan sturen we niet alle zes titels één voor één naar je op. Dat is erg slecht voor onze financiële gezondheid. We hopen dat je dat begrijpt. 

Als je groot fan bent van een band/artiest of een bepaalde film erg graag zo spoedig mogelijk na release in huis hebben wil, bestel deze titel dan aub in één aparte bestelling. Kans is dat je dan wel ook de bijdrage in de verzend-en verpakkingskosten doorberekend krijgt, maar we hopen er ook een beetje op dat je ons die bijdrage gunt. 

Als u uw bestelling in onze winkel in Arnhem of Nijmegen wilt afhalen, dan is het belangrijk om te weten dat de levertijden die op onze site getoond worden, gebaseerd zijn op de voorraad van onze winkel in Arnhem.

Als u ervoor gekozen heeft uw bestelling in onze winkel in Nijmegen op te halen, dan is het mogelijk dat de levertijd niet overeenkomt met de levertijd die wij op de site tonen. Dat kan zowel positief als negatief uitvallen. Als u niet voor niets naar onze winkel in Nijmegen wil gaan, wacht dan in ieder geval altijd op ons mailtje dat u uw bestelling kan komen ophalen. Dan weet u zeker dat uw bestelling voor u klaar ligt.

Als u op basis van de levertijdinschatting OP VOORRAAD, levertijd 1 dag bij een titel die u zoekt, naar de winkel in Nijmegen wil gaan om die aldaar te kopen, doet u, om eventuele teleurstellingen te voorkomen, er goed aan om eerst bij de winkel in Nijmegen na te vragen of de titel in kwestie bij hun voorradig is. Hun telefoonnummer is 024-3221346.

 

Nieuwe klant en account

Om bij ons iets te kunnen bestellen is het nodig om een account aan te maken. Het aanmaken van een account doe je als je het traject van het afrekenen in gaat.

Nadat je in het overzicht van je Winkelwagen op Ga Verder geklikt hebt, kom je op een pagina waar je gevraagd wordt of dit je eerste bestelling bij ons is, of dat je al eerder iets besteld hebt. 

Als het je eerste bestelling is, vragen we je een aantal gegevens in te vullen en een wachtwoord aan te maken. Dat is zo klaar. Als je dat gedaan hebt, is je account aangemaakt en kun je verder gaan met afrekenen en je bestelling plaatsen.

Bij een eventueel volgende bestelling hoef je, omdat je al een account hebt, niet weer al je gegevens in te vullen. Je hoeft dan alleen maar in te loggen met je e-mailadres en je wachtwoord. Je gegevens zijn dan immers al bekend bij ons.

Uiteraard kan het voorkomen dat je je wachtwoord een keer vergeet. Klik dan hier. Je komt dan in een scherm waarin we je vragen je e-mailadres in te vullen. Erg vlot daarop ontvang je van ons automatisch een mail. We vragen je om de ontvangst van die mail te bevestigen. Door middel van de bevestiging wordt er een nieuw wachtwoord voor je aangemaakt. Deze ontvang je weer via e-mail van ons. Met dit nieuwe wachtwoord kun je dan, samen met je e-mail adres, weer bij ons inloggen. Via het bestelscherm kun je daarna je nieuwe wachtwoord weer veranderen in een door jouw gewenst wachtwoord.

'My Kroese' kun je beschouwen als jouw eigen plek op onze site. Op deze plaats kun je zien welke gegevens van jou bij ons bekend zijn.

Als daar een reden voor is kun je dan ook bij My Kroese je gegevens aanpassen.

Wat ook leuk is, is dat je bij 'My Kroese' al je oude bestellingen terug vinden kan. Zo kun je dus nagaan wat je in de loop van tijd bij ons besteld hebt.