webshopkeurmerk-logo
GRATIS Verzending vanaf € 35.= (*bij cd's en dvd's)
Meer dan 16.000 titels SNEL UIT VOORRAAD leverbaar!
Zoektips

Als je een cd, lp of dvd zoekt, doe je er goed aan gebruik te maken van voor- en tussenvoegsels als 'The', 'Les', 'La', en dergelijke. Zoek dus op 'The Police' en niet op Police. 

Als je het gevoel hebt dat er te weinig resultaten naar voren komen, of helemaal geen terwijl je zeker weet dat er wel het een en ander verkrijgbaar moet zijn, probeer dan juist eens zonder een voorvoegsel. Waarschijnlijk krijg je dan wel wat meer resultaten, maar kans is groot dat wat je zoekt daar dan toch tussen zit.

Reden van dit alles is dat onze database bestaat uit verschillende databases die we van van de platenmaatschappijen aangeleverd krijgen. Het wil wel voorkomen dat niet iedere leverancier de band- en artiestnamen op dezelfde manier invoert.  

Als het zoeken naar een cd, lp of dvd van een artiest door middel van zoeken op "voornaam", achternaam" (te) veel resultaten oplevert, probeer dan ook eens te zoeken op "achternaam, voornaam" (bijvoorbeeld Cash, Johnny). Dit kan in sommige gevallen specifiekere resultaten opleveren.

Wees altijd zo volledig mogelijk. Zowel bij artiest- als bij bandnamen. Zoek dus op 'Rolling Stones' en niet op 'Rolling St' en op 'Ron Sexsmith' in plaast van op 'Ron Sexsm'. Breek worden zeker niet af. Dat geeft geen (goede) resultaten. Zoeken op 'Rolling' geeft meer resultaten dan zoeken op 'Rolling St'.

 

Zoeken op trefwoord is vooral bedoeld voor gevallen waarin je alleen delen van de cd, lp of dvd van een band, artiest of serie weet. Omdat onze database erg groot is en er in dit geval in meerdere kollomen van de database tegelijke gezocht wordt, is dit voor het 'systeem' meestal een pittige zoekopdracht. Een zoekresultaat kan enkele seconden op zich laten wachten en het aantal resultaten kan hoog uitvallen.

In geval van veel zoekresultaten kun je daarna, afhankelijk van wat je zoekt (een band/artiest of een titel van een album) de kolom "artiest" of de kolom "titel" alfabetisch sorteren. Grote kans dat je dan vindt wat je zoekt.

 

 

Als je op zoek bent naar een cd, lp of dvd, maar je kan die titel bij ons op de site niet vinden, stuur ons dan een mailtje. Dat kan via het mailadres dat je onderaan de pagina met de zoekresultaten ziet staan en ook via info@kroese-online.nl.

In de winkels werken wij namelijk met een database waarin nog veel meer titels staan dan in de database van de webwinkel. De belangrijkste reden daarvoor is dat sommige cd's, dvd's of lp's slecht leverbaar zijn. Je kunt daarbij denken aan levertijden van 40 dagen en langer. Deze cd's, lp's of dvd's kunnen wel besteld worden, maar dat doen we liever niet via de site. In geval van telefonisch of e-mail contact kunnen we je namelijk beter en duidelijker informeren aangaande de levertijd.

Bestellen en betalen


Bestellen is vrij eenvoudig. Als je iets gevonden hebt wat je graag wil aanschaffen, klik dan op de 'bestelknop'. Desbetreffende titel wordt dan in je 'winkelwagen' geplaatst. Ter bevestiging van je keuze komt er nog een 'zwevend scherm' in beeld. Daarop staat de titel van je keuze vermeld. Dat scherm kun je met één muisklik weer wegklikken. Daarna kun je weer verder op de site rondkijken.

Als je op de button 'winkelwagen' klikt, krijg je een overzicht van de door jou tot dan toe door bestelde, maar nog niet afgerekende, artikelen. In dat overzicht kun je eventueel aantallen aanpassen en eerder uitgekozen titels toch weer verwijderen.

 


Als je klaar bent om af te rekenen, klik dan weer de button 'winkelwagen' aan. Wat je tot op dat moment uitgekozen hebt, krijg je dan gepresenteerd. In dat scherm kun je aantallen veranderen en zelfs titels verwijderen. Ben je zeker van je zaak, klik dan op 'afrekenen'.

Hierna kom je in een scherm waarin we je vragen of het de eerste keer is dat je iets bij ons koopt, of dat je al eerder iets via onze site gekocht hebt. In het eerste geval moet je even een aantal gegevens van jezelf invoeren. In het tweede geval kun je, na het invoeren van je e-mailadres en wachtwoord, meteen verder. Vanaf dat moment wijst alles zichzelf.

 


Je kan op onze site betalen op de volgende manieren:
1. Mastercard
2. Visacard
3. via Ideal van je eigen bank.
 

Klanten vanuit het buitenland kunnen ook via Ideal en Visa en /of Mastercard betalen. Voor Ideal geldt dan wel het voorbehoud dat je dus (nog) een Nederlands bankrekeningnummer hebben moet waarmee je aan telebankieren doet. Is dat laatste niet het geval, dan kan je bij ons altijd nog met je creditcard afrekenen. 
 

 


... eerst even vooraf:

Alvorens te beginnen met het opsommen van allerlei regels, willen we je er allereerst graag van verzekeren dat wij er altijd alles aan doen om niet in een situatie te belanden waarin het nodig zal zijn om op welke regel dan ook terug te moeten vallen.

Wij gaan ervan uit dat, als je een bestelling bij ons plaatst, je onze algemene en leveringvoorwaarden kent, maar vooral ook dat je er inderdaad op vertrouwt dat wij altijd alles er aan doen je bestelling tot volle tevredenheid af te wikkelen.

Echter, voor een zekere mate van duidelijkheid volgen hieronder dan toch een aantal regels die van toepassing zijn op datgene wat er op onze site gebeurt en op de leveringen van artikelen die via de site besteld worden.
 

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: Kroese-Online, de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 

 

 

 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Underground Nijmegen B.V., h.o.d.n. Kroese-Online
Vestigingsadres: Molenstaat 126, 6511HL Nijmegen
Bezoekadres: Rijnstraat 31, 6811EW Arnhem 
Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is:
026-3705116
Telefonisch bereikbaar op kantoortijden
E-mailadres: info@kroese-online.nl 
KvK-nummer: 10041288
Btw-identificatienummer: NL802847808.B01


ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


ARTIKEL 4 - HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
- ondernemer de prijs garandeert;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
- wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.


ARTIKEL 9 - DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.


ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


ARTIKEL 13 - BETALING

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde,
zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.


ARTIKEL 16 - BRANCHEGARANTIE

1. De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

 

ARTIKEL 17 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


ARTIKEL 18 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP KEURMERK

1. Deze Algemene Voorwaarden zullen alleen in samenspraak met de Stichting Webshop Keurmerk  en/of met de Consumentenbond owrden aangepast.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren. 

 

Bedrijfsgegevens:
Kroese Online
Rijnstraat 31
6811 EW Arnhem
tel: 026-3705116
e-mail: info@kroese-online.nl
inschrijfnummer KvK 10041288
BTW nummer NL802847808.B01 


Wij zijn een Nederlands bedrijf. Het is echter zeker wel mogelijk om vanuit het buitenland bij ons bestelling te plaatsen. Daarvoor heb je, net als bij bestellingen binnen Nederland, wel een account bij ons nodig. Deze maak je eenvoudig tijdens het besteltraject aan.

Nadat je de titels die je gevonden hebt in de winkelwagen geplaatst hebt, klik je de knop Winkelwagen rechtsbovenaan aan. Vanuit dat overzicht klik je op Ga Verder en daarna kom je op de plek waar je je account aanmaken kan. Daarna wijst alles zich vanzelf.

Vanuit het buitenland kun je bij ons met Visa en /of Mastercard betalen. 

Ook is het mogelijk met Ideal te betalen. Dan moet je echter wel (nog) een Nederlands bankrekeningnummer hebben, waarmee je aan telebankieren doet. Deze optie zal vooral een mogelijkheid zijn voor Nederlanders die (tijdelijk) in het buitenland wonen. 

Kijk bij Verzendkosten voor informatie omtrent de verzendkosten voor bestellingen die buiten Nederland afgeleverd moeten worden.

 


Voor het afleveren van de bestelling hanteren wij de volgende (bijdragen in de) verzendkosten:Bestellingen af te leveren binnen Nederland:
:

 • verzendkosten bij bestellingen op cd's en/of dvd's:
  Voor bestellingen op cd's en dvd's die binnen Nederland afgeleverd dienen te worden, vragen we een bijdrage in de verzendkosten van € 2,50.

  Echter,  bij bestellingen boven de € 35,= is de VERZENDING van uw bestelling GRATIS!
   
 • verzendkosten bij bestellingen op vinyl:
  Voor bestellingen op vinyl vragen we in alle gevallen een bijdrage in de verzendkosten van € 4,95. Dit is ten eerste omdat de kosten van pakketzendingen in Nederland helaas vrij hoog liggen en ten tweede omdat het inpakken van vinyl i.v.m. de zorgvuldigheid relatief veel tijd kost. We hopen op je bgrip in deze. 

  De bijdrage van € 4,95 is ook van toepassing als de bestelling uit vinyl én dvd's en/of cd's bestaat.

  Wat trouwens niet onbelangrijk is, onze prijzen voor vinyl zijn vrij scherp. In de meeste gevallen zijn we goedkoper dan andere aanbieders. 


IN GEVAL VAN BESTELLINGEN OP CD'S EN/OF DVD'S:


Bestellingen af te leveren buiten de EU:

 • besteed bedrag < € 25,=                      verzendkosten € 8,=
 • € 25,= < besteed bedrag < € 100,=        verzendkosten € 18.50
 • € 100,= < besteed bedrag > € 200,=       verzendkosten € 34,50
 • besteed bedrag >  € 200,=                    verzendkosten € 49,50


Bestellingen af te leveren binnen de EU
:

 • besteed bedrag < € 25,=                      verzendkosten € 6,=
 • € 25,= < besteed bedrag < 100,=          verzendkosten € 18,50
 • € 100,= < besteed bedrag < € 200,=      verzendkosten € 29,50
 • besteed bedrag > € 200,=                     verzendkosten € 39,50IN GEVAL VAN BESTELLINGEN OP VINYL, OF GEMENGDE BESTELLINGEN WAAR VINYL IN VOORKOMT. 

Bestellingen af te leveren buiten de EU:

 • besteed bedrag < € 80,=                      verzendkosten € 19,50
 • € 80,= < besteed bedrag < € 150,=        verzendkosten € 34,50
 • besteed bedrag > € 150,=                     verzendkosten € 49,50


Bestellingen af te leveren binnen de EU:

 • besteed bedrag < € 80,= verzendkosten € 15,=
 • € 80,= < besteed bedrag < 150,= verzendkosten € 24,50
 • € 150,= < besteed bedrag < € 250,= verzendkosten € 34,50
 • besteed bedrag > € 250,= verzendkosten € 49,50De Gratis Verzendservice bij bestellingen boven een bepaald besteldbedrag is helaas niet van toepassing op bestellingen op vinyl, gemengde bestellingen met vinyl erbij en bestellingen die in het buitenland moeten worden geleverd. Dit als gevolg van de hogere verzendkosten van dergelijke bestellingen. 

 

  

Als u (succesvol) een bestelling via onze site plaatst, krijgt u daarvan automatisch een bevestigingsmail. Als u deze niet binnen een uur na uw bestelling ontvangen heeft, neem dan aub via een mail op info@kroese-online.nl contact met ons op.

Stuur in die mail aub de volgende gegevens mee:
- uw bestelnummer (begint met KO en kunt u vinden bij het betalingsbewijs van uw bank of creditcardoverzicht),
- het betaalde bedrag,
- het moment / dag van bestellen,
- de artikelen die u besteld had en
- het adres waar u de bestelling naartoe wil laten verzenden.
 

Met deze gegevens kunnen wij uw transactie makkelijk en snel terugvinden en voor een snelle en correcte afhandeling zorgen.

Als u via onze site een bestelling plaatst, ontvangt u automatisch een bevestigingsmail van ons. Als u die mail binnen een uur na het plaatsen van uw bestelling, niet van ons ontvangen hebt, neem dan aub via info@kroese-online.nlcontact met ons op.

Vermeld in die mail aub meteen de volgende gegevens:
- uw bestelnummer (begint met KO en kunt u vinden bij het betalingsbewijs van uw bank of creditcardoverzicht),
- het betaalde bedrag,
- het moment / dag van bestellen,
- de artikelen die u besteld had en
- het adres waar u de bestelling naartoe wil laten verzenden.

Met deze gegevens kunnen wij uw transactie makkelijk en snel terugvinden en voor een snelle en correcte afhandeling zorgen.

In de meeste gevallen is de oorzaak van het niet kunnen inloggen het feit dat u probeert in te loggen met een verkeerd e-mailadres. In dergelijke gevallen bent u in ons systeem, door een eerdere bestelling (wellicht van lang geleden) wel bekend, maar zijn uw gegevens daarbij nog gekoppeld aan uw oude e-mailadres.

U heeft in dergelijke gevallen twee mogelijkheden:
a. inloggen met het oude mailadres (u kunt daarna onder My Kroese uw mailadres bij uw gegevens aanpassen) of,
b. een nieuw account aanmaken met het nieuwe mailadres.  

Afleveren van bestelling

De cd's, dvd's en het vinyl dat je via onze webshop bestelt, kunnen op vier verschillende manieren in jouw, of in geval van een cadeau, iemand anders' bezit komen:
1. verzending naar jouw eigen adres,
2. verzending naar een ander, door jou, opgegeven adres,
3. ophalen in onze winkel in Nijmegen en
4. ophalen in onze winkel in Arnhem.


Bestellen zonder vooraf te betalen
Het is bij ons mogelijk om via de site te bestellen zonder vooraf te betalen. Dat kan als je aangeeft de bestelling in één van onze twee winkels te komen ophalen. Bij het afrekenen krijg je dan een extra betaaloptie te zien: BETALEN IN DE WINKEL.

Als je, nadat je je bestelling gecontroleerd hebt, op BETALEN IN DE WINKEL klikt, word je bestelling op dat moment definitief gemaakt. Je krijgt van ons meteen een bevestiginsmail en zodra een of meerdere titels uit de bestelling voor je bij ons binnen gekomen zijn, laten we je dat via een email meteen weten.

In beginsel is het ons streven een bestelling af te sturen wanneer deze compleet is. Dit in verband met de in Nederland relatief hoge verzendkosten en het feit dat wij, voor verzending van cd's en dvd's binnen Nederland, boven de € 20,00 geen bijdrage in verzendkosten meer doorberekenen. 

Dit streven gaat ook op voor vinylbestellingen. 

Echter, in de praktijd, gaan wij, op ons eigen initiatief, vaak flexibel met deze regel om. Als je middels één bestelling, meerdere cd's, dvd's en/of lp's besteld hebt, delen wij de bestelling, omdat we goed begrijpen dat je de bestelde items graag zo snel mogelijk in huis hebben wil, vaak zelf al op in deelleveringen. Als vuistregel hanteren wij dan wel de richtlijnen dat het totaalbedrag van de bestelling een veelhoud van € 20,= dient te zijn. Een bestelling van vierentwintig euro wordt niet zonder een goede reden opgedeeld. 

In dit opdelen van een bestelling proberen we altijd tot een reële mix te komen tussen een zo groot mogelijke tevredenheid aan de kant van jouw als klant en de simpele noodzaak onzerzijds wel nog iets te verdienen aan jouw bestelling. Hopelijk gun je ons dat. 

Mocht je vinden dat je lang op een bestelling moet wachten, neem dan via een mail naar info@kroese-online.nl  contact met ons op. Vermeld in die mail a.u.b. altijd het bestelnummer (beginnend met KO). We kunnen dan snel nakijken wat de status van je bestelling is en een oplossing voor je bedenken.


 

 

 

 

Als het zo is dat je meerdere titels wil bestellen en er is je al opgevallen dat de levertijden van die titels duidelijk van elkaar verschillen dan is het een idee om je bestelling te splitsen. Eén bestelling met daarin de titels die op korte termijn leverbaar zijn en daarna een tweede bestelling met daarin de titels die lastiger leverbaar zijn. Op die manier zorg je ervoor dat je de 'snellere' titels al vlot in huis hebt

Bij de verschillende cd's, lp's en dvd's verstrekken wij bij "Levertijd" informatie over de te verwachten levertijden. Deze inschattingen zijn geen gegarandeerde uiterlijke levertermijnen. Het zijn inschattingen. Wij, en zeker ook onze leveranciers, zijn voor levering afhankelijk van een grote hoeveelheid factoren die wij niet allemaal in de hand hebben. Dat gaat van de betrouwbaarheid van de database van een klein buitenlands platenlabel tot aan de arbeidsmotivatie van de postbode in jouw wijk. Er kunnen dus nooit keiharde garanties afgegeven worden. Het enige wat we je garanderen is dat wij te allen tijde onze uiterste best voor je doen. Wij hopen oprecht dat je daarop vertrouwt.


De levertijdinschattingen van de cd's, lp's en dvd's 'verzinnen' wij niet zelf. De inschatting komt tot stand op basis van een aantal verschillende factoren. De belangrijkste factoren die hierbij een rol spelen zijn:
1. is de desbetreffende cd, lp of dvd bij ons op voorraad?
2. is de desbetreffende titel bij onze leverancier op voorraad?
3. welke platen- of filmmaatschappij distribueert de cd, lp of dvd?
4. wat is onze gemiddelde bestelfrequentie bij die platen- of filmmaatschappij?
5. op welke platenlabel wordt desbetreffende titel uitgebracht? 
6. wat zijn de ervaringen van onze leverancier met desbetreffend label op gebied van:
    - leverfrequentie,
    - voorraadniveau en
    - betrouwbaarheid in de leveringen.
7. wat is de bestel- en leverhistorie van specifiek destreffende titel bij onze leverancier. 
 

Al deze factoren samen leveren per titel een levertijdinschatting op. Deze ronden we naar boven af. Dit doen we omdat we voorzichtig willen zijn. We proberen de zaken er dus zeker niet rooskleurig uit te laten zien, dan ze in werkelijkheid zijn. Integendeel, we zijn extra voorzichtig. 

Alle informatie waar de inschattingen op gebasseerd zijn, is informatie uit het nabij en verre verleden. Ook hier gaat de zegswijze "Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst" op. Dit kan negatief uitvallen, maar kan uiteraard ook positief uitvallen.

Natuurlijk kan het voorkomen dat een cd, lp of dvd later geleverd wordt dan vooraf ingeschat. Dat is altijd vervelend. Wij begrijpen dat goed. Toch vragen we je in dergelijke gevallen toch altijd nog even geduld te hebben. Als de cd, lp of dvd langer dan gebruikelijk op zich laat wachten, levert dat in verreweg de meeste gevallen vaak maar een klein verschil ten opzichte van de ingeschatte levertijd op. Echt grote verschillen komen slechts zelden voor.
 

Mocht je echter vinden dat een bestelling te lang op zich laat wachten, neem dan via info@kroese-online.nl contact met ons op. Vermeld in je mail dan a.u.b. sowieso het bestelnummer. We zullen je zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen drie werkdagen antwoord gegeven. 

 

 

In sommige gevallen kan het voorkomen dat de bij een bestelling de vooraf ingeschatte levertijd overschreden wordt. In de meeste gevallen zijn deze overschrijdingen nooit groot. De informatie van onze leveranciers, waar de inschattingen op gebasseerd zijn, is doorgaans namelijk betrouwbaar en actueel. Daardoor komen extreme verschillen zelden voor.

Daarom willen je vriendelijk vragen om in geval van een levertijdoverschrijding ons toch nog enkele dagen extra de tijd te geven. 

Mocht je echter vinden dat een bestelling te lang op zich laat wachten, neem dan via info@kroese-online.nl contact met ons op. Vermeld in deze mail dan a.u.b. sowieso het bestelnummer en om welke cd, lp of dvd het gaat. We zullen je mail zo spoedig mogelijk (meestal op dezelfde werkdag) maar gegarandeerd binnen drie werkdagen antwoord geven.
 

Op de dag dat wij een pakketje naar je afsturen, ontvang je van ons een e-mail met de mededeling dat je een levering van ons kan verwachten. Normaal gesproken zou je dat de volgende werkdag (eventueel 2 werkdagen later) moeten ontvangen.

Heb je de zending na vier werkdagen nog niet ontvangen? Laat ons dat dan weten door middel van een email. Vermeld in deze mail in ieder geval het bestelnummer van je zending.
 

Als je een zending van ons ontvangt en geleverde titels zijn door het vervoer zichtbaar defect, neem dan binnen 8 kalenderdagen door middel van een e-mail contact met ons op. Als je de defecte titel naar ons terug stuurt, sturen wij je na ontvangst van jouw retourzending, een nieuw exemplaar. Stuur aub nooit iets naar ons retour zonder eerst contact met ons te hebben gehad.

Als je een zending van ons ontvangt doe je er goed aan het pakket uit te pakken en de titels na te kijken of alvast, ter controle, af te spelen. Wij accepteren namelijk alleen defectmeldingen binnen 8 kalenderdagen na verzending.

Jammer genoeg komt het in sommige gevallen voor dat een bestelde titel niet door ons geleverd kan worden. Dat is spijtig en absoluut iets wat wij ten allen tijde proberen te voorkomen.

Het moge duidelijk zijn dat je in dergelijke gevallen altijd je bij bestelling vooraf betaalde geld van ons terug krijgt. In de meeste gevallen storten we dat terug op je bankrekening. Uiteraard is het ook mogelijk om in overleg een andere titel uit te zoeken. 

Pre-orders zijn bestellingen op titels die op het moment van bestellen nog niet gereleased / leverbaar zijn. Als je bij ons een pre-order plaatst ben je ervan verzekerd dat wij er alles aan zullen doen om de titel op dag van release al bij je af te leveren. Hierin zijn wij, net als andere (web)winkels te allen tijde afhankelijk van de leveringen van de platenmaatschappijen. Wij kunnen levering op dag van release dus niet garanderen. 

Wat je je in deze wel moet realiseren is dat als je in één bestelling meerdere pre-orders plaatst en deze hebben verschillende releasedata, dat de kans dan aanwezig is dat je niet iedere titel op dag van release geleverd zal gaan krijgen. We streven ernaar geplaatste bestellingen in zijn geheel uit te leveren. Hierin zijn we redelijk flexibel, maar als je bijvoorbeeld in één bestelling zes verschillende pre-orders plaatst op titels met zes verschillende releasedata, dan sturen we niet alle zes titels één voor één naar je op. Dat is erg slecht voor onze financiële gezondheid. We hopen dat je dat begrijpt. 

Als je groot fan bent van een band/artiest of een bepaalde film erg graag zo spoedig mogelijk na release in huis hebben wil, bestel deze titel dan aub in één aparte bestelling. Kans is dat je dan wel ook de bijdrage in de verzend-en verpakkingskosten doorberekend krijgt, maar we hopen er ook een beetje op dat je ons die bijdrage gunt. 

Als u uw bestelling in onze winkel in Arnhem of Nijmegen wilt afhalen, dan is het belangrijk om te weten dat de levertijden die op onze site getoond worden, gebasseerd zijn op de voorraad van onze winkel in Arnhem.

Als u ervoor gekozen heeft uw bestelling in onze winkel in Nijmegen op te halen, dan is het mogelijk dat de levertijd niet overeenkomt met de levertijd die wij op de site tonen. Dat kan zowel positief als negatief uitvallen. Als u niet voor niets naar onze winkel in Nijmegen wil gaan, wacht dan in ieder geval altijd op ons mailtje dat u uw bestelling kan komen ophalen. Dan weet u zeker dat uw bestelling voor u klaar ligt.

Als u op basis van de levertijdinschatting OP VOORRAAD, levertijd 1 dag bij een titel die u zoekt, naar de winkel in Nijmegen wil gaan om die aldaar te kopen, doet u, om eventuele terleurstellingen te voorkomen, er goed aan om eerst bij de winkel in Nijmegen na te vragen of de titel in kwestie bij hun voorradig is. Hun telefoonnummer is 024-3221346.

 

Nieuwe klant en account

Om bij ons iets te kunnen bestellen is het nodig om een account aan te maken. Het aanmaken van een account doe je als je het traject van het afrekenen in gaat.

Nadat je in het overzicht van je Winkelwagen op Ga Verder geklikt hebt, kom je op een pagina waar je gevraagd wordt of dit je eerste bestelling bij ons is, of dat je al eerder iets besteld hebt. 

Als het je eerste bestelling is, vragen we je een aantal gegevens in te vullen en een wachtwoord aan te maken. Dat is zo klaar. Als je dat gedaan hebt, is je account aangemaakt en kun je verder gaan met afrekenen en je bestelling plaatsen.

Bij een eventueel volgende bestelling hoef je, omdat je al een account hebt, niet weer al je gegevens in te vullen. Je hoeft dan alleen maar in te loggen met je e-mailadres en je wachtwoord. Je gegevens zijn dan immers al bekend bij ons.

Uiteraard kan het voorkomen dat je je wachtwoord een keer vergeet. Klik dan hier. Je komt dan in een scherm waarin we je vragen je e-mailadres in te vullen. Erg vlot daarop ontvang je van ons automatisch een mail. We vragen je om de ontvangst van die mail te bevestigen. Door middel van de bevestiging wordt er een nieuw wachtwoord voor je aangemaakt. Deze ontvang je weer via e-mail van ons. Met dit nieuwe wachtwoord kun je dan, samen met je e-mail adres, weer bij ons inloggen. Via het bestelscherm kun je daarna je nieuwe wachtwoord weer veranderen in een door jouw gewenst wachtwoord.

'My Kroese' kun je beschouwen als jouw eigen plek op onze site. Op deze plaats kun je zien welke gegevens van jou bij ons bekend zijn.

Als daar een reden voor is kun je dan ook bij My Kroese je gegevens aanpassen.

Wat ook leuk is, is dat je bij 'My Kroese' al je oude bestellingen terug vinden kan. Zo kun je dus nagaan wat je in de loop van tijd bij ons besteld hebt.